Logistik

Logistik handlar i stora drag om att utveckla företagets flöden och processer så att de fungerar på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som leveransservicen till kund ska vara hög.

För att kundtillfredsställelsen ska vara hög satsar vi genomgående på en hög kvalitet, en hög leveranssäkerhet och korta leveranstider. För att ytterligare öka leveransservicen har företaget en stor flexibilitet och kundanpassning vad det gäller logistiklösningar.

För att uppnå dessa konkurrensförelar har vi nära samarbete med våra underleverantörer och transportörer, samtidigt som vi under de senaste åren arbetat in ett väl fungerande JIT- samarbete med flera av våra kunder.

JIT – Just In Time

Just In Time (JIT) är ett sätt att organisera ett företags verksamhet med syftet att anpassa tillverkningen till variationer i efterfrågan. Med JIT elimineras på detta sätt behovet av stora lager för att säkra dessa efterfrågevariationer.